ประกาศของจังหวัดขอนแก่น ฉบับ 63 โดยให้ยกเลิกฉบับเดิม
6 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศของจังหวัดขอนแก่น ฉบับ 63 โดยให้ยกเลิกฉบับเดิม