กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ปีการศึกษา 2564
23 กุมภาพันธ์ 2565

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) 
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ปีการศึกษา 2564
 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) ดังรายการต่อไปนี้

รางวัลความสามารถด้านดนตรี

 

รางวัลความสามารถด้านกีฬา

 

รางวัลความสามารถด้านวิชาการ