ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับโควตาเข้าเรียนในหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรคู่ขนาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับโควตาเข้าเรียนในหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรคู่ขนาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1