การจัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร
12 มีนาคม 2565
การจัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร

ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2565  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการชื่นชมยินดีต่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  ความประพฤติเรียบร้อย  พัฒนาการดีเด่น  และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งเป็นผลงานของปีการศึกษา 2563   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เป็นการจัดแบบ New Normal  โดยนักเรียนถ่ายภาพแสดงการชื่นชมยินดีในผลแห่งความพากเพียรกับ ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการฯ    บริเวณ Co-Working Space อาคารทองกวาวภิรมย์  ในการรับเกียรติบัตรในครั้งนี้มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรทั้งสิ้นจำนวน 502 รายการ  จำนวน 470 คน   ทั้งนี้เป็นการรับแบบ On-site จำนวน 230 คน  รับเกียรติบัตรในวันประเมินผลจำนวน 170 คน  และนักเรียนยูนิทเอฟ ปีการศึกษา 2563 รับที่ระดับมัธยมศึกษา จำนวน  70  คน  
หมายเหตุ : นักเรียนที่เรียนออนไลน์จะได้รับเกียรติบัตรจากอาจารย์ประจำยูนิทในวันรับประเมินผล  สามารถถ่ายภาพนักเรียนสวมชุดนักเรียนพร้อมถือเกียรติบัตรแล้วส่งภาพให้อาจารย์ประจำยูนิทเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ชื่นชมยินดีนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียนต่อไป

► ดาวน์โหลดภาพนักเรียน ที่นี่ 

ยูนิทเอ  
ยูนิทบี   
ยูนิทซี   
ยูนิทดี   
ยูนิทอี   
ยูนิทเอฟ