ตารางปฏิทินการศึกษา (เพิ่มเติม)
15 มีนาคม 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)