ประการผลสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564
27 เมษายน 2565
ผู้ปกครองสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่  http://nt.obec.go.th/