การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
25 พฤษภาคม 2565

การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 จาก 9 สาขาวิชา จำนวน 42 คน และดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตนในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ