กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าใช้ระบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ EduLearn
28 พฤษภาคม 2565

   

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าใช้ระบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ EduLearn

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าใช้ระบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ EduLearn ให้กับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565  โดยอาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ  รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นวิทยากรแนะนำการเข้าใช้ระบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ EduLearn  การสร้างห้องเรียนและนำเสนอตัวอย่างของห้องเรียนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ EduLearn