"กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565"
13 มิถุนายน 2565

วันที่ 1-7 มิถุนายน 2565 อ.ขนิษฐา ศิริพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้ปฐมนิเทศนักเรียนยูนิท A-F  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงการปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)