กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
29 มิถุนายน 2565

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) 
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2564 
 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565

 

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ดังรายการต่อไปนี้

 

1. การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
     โดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ร่วมกับภาคีเครือยข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ
     วันที่จัดแข่งขัน 4 ธันวาคม 64


เด็กหญิงณัฐกฤตา อังคณาวรกุล 
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 


เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 


เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 


เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 


เด็กชายพัทธนันท์ ชินอาจ
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น
รายการอื่น ๆ เหรียญรางวัลการสอบวัดสมรรถนะเต็ม 100 % ระดับ 11
การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 
(SUKEN Thailand) โดย สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (SUKEN Thailand)

 


เด็กชายปฤษฎี ผิวทองดี
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รายการอื่น ๆ เหรียญรางวัลการสอบวัดสมรรถนะเต็ม 100 % ระดับ 11
การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 
(SUKEN Thailand) โดย สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (SUKEN Thailand)

 

2. รายการ การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ษ.2564 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
    โดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) วันที่จัดแข่งขัน 10 มกราคม 2565

 


เด็กหญิงณัฐกฤตา อังคณาวรกุล
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย


เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 


เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รายการอื่น ๆ 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th TMC-Thailand Mathematics Contest)  
โดย สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย รางวัลคะแนนสูงสุดระดับภาค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 


เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์
รางวัลเกียรติยศ 
เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 


เด็กชายพัทธนันท์ ชินอาจ
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย