กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รอบที่ 2 และรอบที่ 3
6 กรกฎาคม 2565

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) 
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2564
 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ รอบที่ 2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 และรอบที่ 3 วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 

 

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ดังรายการต่อไปนี้

 

1. รายการ โครงการทดสอบความรู้ Online ประจำปีการศึกษา 2564 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด 
วันที่จัดแข่งขัน 31 ม.ค.–16 ก.พ. 65


เด็กชายกันตพงศ์ พิมพ์วงศ์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงธนภร  สีผาอุ่น
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กชายชยุต  ถีอาสนา
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กชายศุทธวีร์  แก้วสังข์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงพิชชานันท์ ซื่อศิริสวัสดิ์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กชายนภัสดล  อุบลแก้ว
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงกชอร  เปานาเรียง 
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงพริตา  ทองธีรภาพ
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กชายธานินทร์  ปิยะพรมดี
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงการัณยพัชร คูสกุลชัยนันท์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงประวีร์ณัฐ  พลไกรษร 
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ

 


เด็กหญิงการัณยณัฐ คูสกุลชัยนันท์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริธนะพล
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงวันทิตา  ผดุงศิริกุล
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  รถมณีทวีศรี 
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงฟ้านำพร   รุจพันธ์เมธี 
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงณัฐปภัสร สกุลอิสริยาภรณ์ 
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงวนัชพร แก้วเฮ้า
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงพีรญา  ภัทรกิจกำจร
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ


เด็กหญิงภัทรศยา  สิริเดชชัย 
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ

 

2. รายการ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 (9th TMC-Thailand Mathematics Contest) 
วันที่จัดแข่งขัน 21 ก.พ. 65


เด็กหญิงณพัตรศอร โฆมานะสิน
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์

รายการเพิ่มเติม 

รายการAsia Mathematics Olympiad
 (SUNSU Olympic) Thailand Award โดย Math Mission Thailand 
รางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์

รายการสอบแข่งขันโครงการ E-San Math Top Ten ครั้งที่ 20 
โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น รางวัลคะแนนลำดับที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายการแข่งขันโครงการ The Best of Science ครั้งที่ 16 
ประจำปี 2564 โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น 
รางวัลใบประกาศนียบัตรวิชาวิทยาศาสตร์คะแนนยอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รายการ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564
โดยมูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา
รางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

3. รายการ การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (SUKEN Thailand) 
โดย สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (SUKEN Thailand) วันที่จัดแข่งขัน 2 เม.ย. 65


เด็กหญิงณัฏฐ์รดา ธนาสิทธิ์วรชัย
รางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัลการสอบวัดสมรรถนะเต็ม 100 % ระดับ 9

รายการเพิ่มเติม 

รายการGymnastics and fitness competition เชียงใหม่ 
โดยยิมครูอ้อและสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
รางวัลเหรียญทองประเภทฟรีแฮนด์เดี่ยว
และเหรียญทอง ประเภททีมฟรีแฮนด์

รายการ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 9
9th TMC-Thailand Mathematics Contest โดย สหภาพ IMC 
ประจำประเทศไทยรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชั้นประถมศึกษา

 


เด็กชายวินทวิชญ์ ทิพบุญชู
รางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัลการสอบวัดสมรรถนะเต็ม 100 % ระดับ 10

 

4. รายการ การประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่จัดแข่งขัน 14-15 พ.ค. 65


เด็กหญิงหฤษญา จันทร์จรัส
รางวัลเกียรติยศ
1.เหรียญทอง ทักษะร่างกายท่าต่อเนื่องรุ่น 7-9 ปี
  2.เหรียญทอง ทักษะร่างกายแบบแยกท่า รุ่น 7-9 ปี
3.เหรียญทอง ทักษะยิมนาสติกแอโรบิก รุ่น 7-9 ปี

 

5. รายการ ออมสินยิมนาสติก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2565 "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 
โดย สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย วันที่จัดแข่งขัน 11-14 มิ.ย. 65


เด็กหญิงชนมน  วชิรเดชวงศ์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดงและเกียรติบัตร

 

6. รายการ กีฬายิมนาสติกและฟิตเนส ครั้งที่ 10 โดย สโมสร Gymnastic amd Fitnes Club เชียงใหม่ ภาตใต้สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
วันที่จัดแข่งขัน 23 เม.ย. 65


เด็กหญิงรภัสสรณ์  ชูปัญญาเลิศ
รางวัลเกียรติยศ
1.เหรียญทอง ยิมนาสติกลีลา Grup Freehands รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภททีม
2.เหรียญเงิน ยิมนาสติกลีลา ประเภททักษะร่างกาย รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
3.เหรียญทองแดง ยิมนาสติกลีลา Freehand รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

7. รายการ ประกวดแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง ครั้งที่9 The 9th HongKong International Youth Performance Arts Festival 2021
โดย Hong Kong Youth Performance Art and Development Association 


เด็กชายเอสรา อนันตศักดิ์
รางวัลเกียรติยศ รางวัลอันดับที่ 4 รุ่น Class Grade 1 และแข่งต่อในระดับนานาชาติ

 

8. รายการ การแข่งขันเปียโนเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี โดย Bravo Chidren’s Music Festival 2022 วันที่จัดแข่งขัน 25 มี.ค. 65


เด็กชายกรณ์  ภูวไพรศิริศาล
รางวัลเกียรติยศ รางวัล Silver Prize (ระดับคะแนน80-84)

 

9. รายการGymnastics and Fitness Competition ครั้งที่ 10 โดย KP GYM ขอนแก่น วันที่จัดแข่งขัน 23 เม.ย. 65


เด็กหญิงอธิษฐาน  อนันตศักดิ์
รางวัลเกียรติยศ
1.เหรียญเงิน ยิมนาสติก ประเภททักษะอุปกรณ์ รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
2.เหรียญทองแดง ยิมนาสติก ประเภทท่าชุด Free Hand รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
รายการเพิ่มเติม
 

รายการ Gymnastika By PP Club โดย  KP Gym ขอนแก่น
รางวัล เหรียญทองแดง ยิมนาสติกประเภททักษะอุปกรณ์

รายการ การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2565 โดย KP GYM ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทยิมนาสติกแดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

 

10. รายการ การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTO Junior Championship 2022 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
โดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่จัดแข่งขัน 21-22 พ.ค. 65


เด็กชายศุภกร  คำจันลา
รางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
รายการเพิ่มเติม

รายการเทนนิสเยาวชน ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2022 โดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รายการHat-Yai Juniors 2022 Road To Tennis NextGen Final
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

11. รายการ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564
โดย มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา 


เด็กหญิงพริตา ทองธีรภาพ
รางวัลเกียรติยศ รางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายอัสรัน พงศ์พิมล
รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายปฤษฎี ผิวทองดี
รางวัลเกียรติยศ รางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


เด็กหญิงพีรดา ภัทรกิจกำจร
 รางวัลเกียรติยศ รางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


เด็กหญิงณัฐกฤตา อังคณาวรกุล
รางวัลเกียรติยศ รางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน
รางวัลเกียรติยศ รางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


เด็กชายชานากร โฆมานะสิน
รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายสหบวร พงษ์กังสนานันท์
รางวัลเกียรติยศ  รางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2