ทีม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1
7 กรกฎาคม 2565

ทีม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
เปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ประจำปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันที่ 28 และ 29 มิถุนายน 2565 ทีม PLC สาระการเรียนรู้ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Model Teacher) เพื่อนครูผู้ช่วยสอน (Buddy Teacher) อาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) ผู้บริหาร (Administrator) และอาจารย์นิเทศสาขาวิชาเฉพาะ (Expert)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ On Site และ Hybrid Learning ในกระบวนการได้มีการประชุมร่วมวางแผนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม PLC เปิดชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ดังกล่าว