กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
8 กรกฎาคม 2565

     วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)  ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC)  โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

ระดับยูนิทเอ 2 กิจกรรม เรื่อง การรักษาความสะอาดในห้องเรียน โดย นางสาวเจนจิรา สีหาวงษ์
ระดับยูนิทบี 1 กิจกรรม เรื่อง ทำงานดี มีรายได้ โดย นายพิริยภูมิ หง่อยกระโทก
ระดับยูนิทซี 1 กิจกรรม เรื่อง ศาสนาคริสต์ โดย นางสาวเบญญาภา มดแดง
ระดับยูนิทอี 1 กิจกรรม เรื่อง วัณณาโรหชาดก โดย นางสาวกาญจนันท์ ไชยชมภู
ระดับยูนิทเอฟ 1 กิจกรรม เรื่อง ทรัพยากรดิน และการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดย นางสาวกัญญาณัฐ มหาอุ่ม

    การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ในทุกวันจันทร์ เวลา 16.30 – 18.30 น.ผ่านระบบ ZOOM Meeting 

    การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง