กิจกรรมเปิดชั้นเรียนภาษาไทยครั้งที่ 1
8 กรกฎาคม 2565

     วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทบี 2, ยูนิทซี 2, ยูนิทดี 1 , ยูนิทดี 2 และยูนิทอี 2  และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในยูนิทเอ 1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 3 วันด้วยกัน คือ 

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 
เวลา 13.00 - 13.50 น. ยูนิทซี 2 เรื่องมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา โดยนางสาวสิริลักษณ์ สืบชมภู 

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.40 - 10.30 น. ยูนิทดี 2 เรื่องคำควบกล้ำ โดยนางสาวเพชรณิชา สุวรรณรัตน์
เวลา 11.20 - 12.10 น. ยูนิทอี 2 เรื่องสำนวนที่เป็นสุภาษิต โดยนางสาวรุจิรา มีชิน
เวลา 13.00 - 13.50 น. ยูนิทบี 2 เรื่องสระเอียะ สระเอีย โดยนางสาวมนพร เขียวสาคู
เวลา 13.50 - 14.40 น. ยูนิทดี 1 เรื่องฉันนี่แหละนักสืบ ใคร(คำ)เป็น ใคร(คำ)ตาย โดยนางสาวช่อผกา แต่งสุวรรณ

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.40 - 10.30 น. ยูนิทเอ 1 เรื่องกิจกรรมอ่านเสริมบทเรียน โดยนายสุพิชัย สรรพกิจจำนง

     การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี