ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงสุดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
11 กรกฎาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ปีการศึกษา 2564

วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ปีการศึกษา 2564