กิจกรรมเปิดชั้นเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 2
5 สิงหาคม 2565


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 2 (Open Class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ในยูนิทบี 2, ยูนิทซี 2 และยูนิทอี 2 และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในยูนิทเอ 1, ยูนิทดี 1, ยูนิทดี 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ คือ 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565
เวลา 08.50 น. - 09.40 น. ยูนิทซี 2 เรื่องพลังงานคือชีวิต โดยนางสาวสิริลักษณ์ สืบชมภู 
เวลา 09.40 น. - 10.30 น. ยูนิทดี 2 เรื่องอักษรนำ จดจำได้ โดยนางสาวเพชรณิชา สุวรรณรัตน์
เวลา 11.20 น. - 12.10 น. ยูนิทอี 2 เรื่องคำอุทานแสนสนุก โดยนางสาวรุจิรา มีชิน
เวลา 13.00 น. - 13.50 น. ยูนิทบี 2 เรื่องประโยคนั้นสำคัญไฉน โดยนางสาวมนพร เขียวสาคู
เวลา 13.50 น. - 14.40 น. ยูนิทดี 1 เรื่องกริยา พาเพลิน โดยนางสาวช่อผกา แต่งสุวรรณ
เวลา 14.40 น. - 15.30 น. ยูนิทเอ 1 เรื่องตามหาพยัญชนะและสระที่รัก โดยนายสุพิชัย สรรพกิจจำนง

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี