กิจกรรม Open Class คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
5 สิงหาคม 2565


          วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 2  ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเปิดชั้นเรียนแบบ Hybrid  คือมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (On-site) และมีผู้เข้าร่วมชมการเปิดชั้นเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน โดยเป็นผู้ปกครอง  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มข.   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา และโรงเรียนบ้านห้วยผุก เป็นต้น
          การเปิดชั้นเรียนนี้ผู้สอนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนสาขาคณิตศาสตรศึกษา มีกิจกรรมดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 1) กิจกรรม “ปลาทองจอมซน” โดย นายกอบชัย สำโรงพล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 2) กิจกรรม “เจ้าหนูลึกลับ”     โดย นายอำพล สลับศรี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ยูนิทบี 1) กิจกรรม “สตรอว์เบอร์รีชวนชิม”  โดย นายเฉลิมชัย แก้วชิน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กิจกรรม “จับคู่ หาเศษเหลือ”  โดย นายปรัชญา จันวัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 2) กิจกรรม “จับคู่ หาเศษเหลือ”  โดย นายสุทธิชัย ไทยแสนทา
          ทั้งนี้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้รับความอนุเคราะห์การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่  อ.ดวงมณี ยะอัมพันธ์  ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี   อ.ดร.นิศากร บุญเสนา  และ  อ.ณัฐธิดา นามบุดดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ