กิจกรรม”ออมเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
18 สิงหาคม 2565


     วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยโรงเรียนธนาคารโรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม”ออมเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีด้านการออมให้แก่นักเรียน ซึ่งในกิจกรรมการออมครั้งนี้มีของรางวัลพิเศษในช่วงวันสำคัญดังกล่าว โดยนักเรียนที่ฝากเงินตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป จะได้รับของที่ระลึกจากโรงเรียนธนาคารทุกคน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี กิจกรรมออมเพื่อแม่ ครั้งนี้มียอดเงินฝากจากทางนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงบุคลากรในโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 164,587.75 บาท ซึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในการออมสมดังคำขวัญของโรงเรียนธนาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ ที่ว่า “ออมเป็นนิจชีวิตมั่นคง”