ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในด้านทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565
31 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในด้านทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  2565 หัวข้อ “สื่อสารผ่านภาษาอย่างสร้างสรรค์ ในมิติที่หลากหลาย” ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 จัดโดยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ซึ่งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)ได้รับรางวัลมาทั้งสิ้น 2 รายการ ได้แก่
การแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การเขียนไปรษณียบัตร รางวัลชมเชย
เด็กหญิงณัฐฑิตา จรเกษ นักเรียนยูนิทซี
ฝึกซ้อมโดย อาจารย์ ภวนันท์ นุ่นกลาง
การแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กหญิงพาณิภัค บัวพัฒน์ 
เด็กหญิงปุณยนุช บุญประเสริฐ 
และเด็กชายธีรบดินทร์ พันธุ์ประสิทธิ์ นักเรียนยูนิทเอฟ
ฝึกซ้อมโดย อาจารย์วิทยา สังชา