ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น
31 สิงหาคม 2565

​วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย
1. Hirofumi HAMADA, Ph.D. Professor Director, Department of Education Faculty of Human Sciences
2. Teruyuki FUJITA, Ph.D. Professor Master’s and Doctoral Programs in Education Faculty of Human Sciences
3. Yumi MIYAMOTO, Program Coordinator Administrative Office of CAMPUS-Asia6
4. Mami FUKUDA, Program Coordinator Administrative Office of CAMPUS-Asia6
รวมทั้งทีมงานจากงานวิเทศสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ และงานการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ตลอดจนสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น ยูนิทอี 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร สานสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น