กิจกรรมเปิดชั้นเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 3
14 กันยายน 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 3 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทเอ 1, ยูนิทบี 2, ยูนิทซี 2, ยูนิทดี 1 , ยูนิทดี 2 และยูนิทอี 2  และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในยูนิทเอ 1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยในวันที่ 8 กันยายนได้เปิดชั้นเรียนจำนวน 6  ยูนิท ดังนี้

เวลา 08.50 น. - 09.40 น. ยูนิทซี 2 เรื่องมหัศจรรย์คำพ้องรูป โดยนางสาวสิริลักษณ์ สืบชมภู 
เวลา 09.40 น. - 10.30 น. ยูนิทดี 2 เรื่อง ไวรัส เจ้าปัญหา โดยนางสาวเพชรณิชา สุวรรณรัตน์
เวลา 11.20 น. - 12.10 น. ยูนิทอี 2 เรื่องพจนานุกรม รื่นรมย์คำศัพท์ โดยนางสาวรุจิรา มีชิน
เวลา 13.00 น. - 13.50 น. ยูนิทบี 2 เรื่องอักษรสูง อักษรกลาง นำต่ำควรรู้ โดยนางสาวมนพร เขียวสาคู
เวลา 13.50 น. - 14.40 น. ยูนิทดี 1 เรื่องฝ่าวิกฤต พิชิตคำ โดยนางสาวช่อผกา แต่งสุวรรณ
เวลา 14.40 น. - 15.30 น. ยูนิทเอ 1 เรื่องสะกดคำและแจกลูกคำสระเอีย โดยนายสุพิชัย สรรพกิจจำนง

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี