กิจกรรม Open Class คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 พาดหัวข่าว กิจกรรม Open Class คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 3 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเ
14 กันยายน 2565

         วันพุธที่ 7 กันยายน 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 3  ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเปิดชั้นเรียนแบบ Hybrid  คือมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (On-site) และมีผู้เข้าร่วมชมการเปิดชั้นเรียนแบบ On-site และ Online ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน  ประกอบด้วยผู้ปกครอง นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มข.  สาธิต มข. ฝ่ายประศึกษา (มอดินแดง)   สาธิต มข. ฝ่ายนานาชาติ  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นต้น
         การเปิดชั้นเรียนนี้ผู้สอนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนสาขาคณิตศาสตรศึกษา มีกิจกรรมดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 1) กิจกรรม “ภาพสวยด้วยมือเรา”  โดย นายกอบชัย สำโรงพล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 2) กิจกรรม “พลพรรคสัตว์จอมป่วน” โดย นายอำพล สลับศรี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ยูนิทบี 1) กิจกรรม “เอ๊ะอ๋อ เท่ากันไหมหนอ?” โดย นายเฉลิมชัย แก้วชิน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กิจกรรม “หลอดมหัศจรรย์” โดย นายปรัชญา จันวัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 2) กิจกรรม “หลอดมหัศจรรย์” โดย นายสุทธิชัย ไทยแสนทา
          ทั้งนี้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้รับความอนุเคราะห์การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่  อ.ดวงมณี ยะอัมพันธ์  ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี   ดร.จิตรลดา ใจกล้า และ  อ.ณัฐธิดา นามบุดดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ