การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
11 ตุลาคม 2565

 

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดให้นักเรียนชำระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ประจำภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดให้ชำระ ระหว่างวันที่ 131 ตุลาคม 2565 ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านโปรดดำเนินการชำระเงิน โดยปฏิบัติดังนี้
1. ชำระค่าบำรุงการศึกษาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หรือชำระออนไลน์ผ่าน เว็ปไซต์ : https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data051datalist.php
เลือกภาคปลาย/ปีการศึกษา 2565 และกรอกรหัสนักเรียน 6 หลักที่ชำระตามข้อมูลที่ปรากฎ
การชำระเงินที่มีชื่อ-สกุล และรหัสประจำตัวของนักเรียน ผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
แสกน QR Code (รายบุคคล)
2. โรงเรียนจะแจกใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (สีชมพู) ให้แก่นักเรียน ผ่านอาจารย์ประจำชั้น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565