ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมการประกวดวาดภาพ Digital Painting ในกิจกรรมการประกวด/ แข่งขันทักษะทางวิชาการ “สาธิตวิชาการครั้งที่ 8”
7 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี  และกิจกรรมการประกวดวาดภาพ Digital Painting

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี  และกิจกรรมการประกวดวาดภาพ Digital Painting  ในกิจกรรมการประกวด/ แข่งขันทักษะทางวิชาการ  “สาธิตวิชาการครั้งที่ 8”  ในหัวข้อ“จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล”  ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร   โดยนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถอ่านรายละเอียดและส่งผลงานการวาดภาพได้ตามวัน เวลาตามข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว  

หมายเหตุ        ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 8