ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ
22 พฤศจิกายน 2565

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ญาดาพัชร์ ศรีวันนา
ชนะเลิศ หนูน้อยนพมาศ นักเรียนยูนิทเอ 2 ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ. บึงหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น