เรียนเชิญอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการ
22 พฤศจิกายน 2565

https://www.facebook.com/SatitAcademic8th