การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8
25 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565   ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) เป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิด “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์  ก้าวทันโลกดิจิทัล”  (Satit Innovation and Creativity for Education 4.0) ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้

             1) เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอความก้าวหน้า และเผยแพร่ผลงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิต

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการของโรงเรียน คณาจารย์ในโรงเรียนสาธิต รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

             2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนสาธิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

             3) เพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนสาธิต

             4) เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ ภายในงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

             รูปแบบการจัดการงานมีกิจกรรม อาทิ  การบรรยายพิเศษ  การนำเสนอผลงานวิจัย  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  นิทรรศการ  การประกวด/การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานนักเรียน 

             การบรรยายพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565   จำนวน 2 หัวข้อได้แก่

             เวลา 09:30 - 10:00 น. “โรงเรียนสาธิตฯ ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง" โดย ดร.

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

             เวลา 10:30 - 12:00 น. "ส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเท่าทันยุคดิจิทัล สไตล์เด็กสาธิตฯ

โดย รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ ประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ TPF, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร คณาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

             การอบรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันพฤหัสบดีที่ 8  และวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

             หัวข้อการอบรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  จำนวน 14 หัวข้อ  ในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น  จะเป็นการอบรมเรื่อง “การสร้าง Learning Environment ที่ส่งเสริมการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล”  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565  เวลา 13:00 น.– 15.00 น. Meeting ID: 937 6993 8990

Passcode: 054866

             การนำเสนองานวิจัย  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

             การนำเสนองานวิจัย  จำนวน 15 เรื่อง    ในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จะเป็นการนำเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไข ด้านการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนออทิสติกในช่วงการระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของประเทศไทย” วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565  เวลา 10:40 น.– 10.55 น. Meeting ID: 965 9150 2531 Passcode: 330472

             นิทรรศการทางวิชาการ

             การจัดนิทรรศการทางวิชาการและนำเสนอผลงานนักเรียนในรูปแบบออนไลน์แบบเสมือนจริงบนแพลตฟอร์ม Artsteps 

                     Zone A : นิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนสาธิต 22 สถาบัน

                     Zone B : นิทรรศการผลงานนักเรียน (ลำดับเดียวกับ Zone A)

                     Zone C : ผลงานการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

             การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ

             มีกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการจำนวน 22 กิจกรรม