ออมเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565
7 ธันวาคม 2565

 วันศุกร์ที่ 2  ธันวาคม  2565 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้จัดกิจกรรม”ออมเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีด้านการออมแก่นักเรียน  
           กิจกรรมการออมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนที่ฝากเงินตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไปทุกคน และกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนทุกยูนิทและผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ในกิจกรรมการฝากเงินครั้งนี้มียอดเงินฝากจากทางนักเรียนรวมถึงบุคลากรในโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 244,846.25  บาท ซึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในการออม  สมดังคำขวัญของโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ที่ว่า “ออมเป็นนิจชีวิตมั่นคง”