กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
7 ธันวาคม 2565

   วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565  นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   จากนั้นร่วมกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักเป็ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นตัวแทนถวายพานพุ่มราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดี   ตัวแทนนักเรียนด.ญ.ปุณยนุช บุญประเสริฐ นักเรียนยูนิทเอฟ อ่านบทร้อยกรอง “พ่อของแผ่นดิน”    พ.ต.ท.ธนพันธุ์ จันทร์เทพ รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  เป็นตัวแทนคุณพ่อกล่าวความรู้สึก “พ่อลูกผูกพัน”   นักเรียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณที่ยูนิทของตนเอง  ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม “ออมเพื่อพ่อ” เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีด้านการออม กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ  โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
          (กิจกรรมในห้องประชุมจัดรูปแบบ Hybrid  Activity ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนักเรียนยูนิทเอ 2, ซี 2, เอฟ 2 ร่วมกิจกรรมในโรงอาหาร ส่วนนักเรียนยูนิทอื่น ๆ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบซูมในอยู่นิทของตนเอง)