ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8
22 ธันวาคม 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล” จัดโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

     1. เด็กหญิงณัฏฐ์รดา            ธนาสิทธิ์วรชัย        Unit D2/1

รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

     2. เด็กหญิงพาณิภัค             บัวพัฒน์                 Unit F1/1

รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันแต่งกลอนสด ประเภททีม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

     3. เด็กหญิงจิราภัทร              อักษร                      Unit F1/2

รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันแต่งกลอนสด ประเภททีม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

     4. เด็กชายพัชรวัฒน์             สิทธิกรชยาพงษ์ Unit F2/1

รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันแต่งกลอนสด ประเภททีม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

5. เด็กหญิงพัชรกัญญ์     วินัยโกศล         Unit B2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการคำใดเขียนผิด ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

6.  เด็กหญิงกฤชอร       เปานาเรียง       Unit E1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Grammar)  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

7. เด็กชายอัสรัน           พงศ์พิมล         Unit F1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันตอบคำถาม จากโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

8. เด็กหญิง ภัสรฎา       ชมภูมี             Unit D1 /1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รายการแข่งขันแต่งกลอนสด  ประเภททีม  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

9. เด็กชาย ภคิณ          นราสดใส         Unit D1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รายการแข่งขันแต่งกลอนสด  ประเภททีม  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

10. เด็กหญิงณัฏฐ์ธัญศา หาญสุริย์         Unit D1 /2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รายการแข่งขันแต่งกลอนสด  ประเภททีม  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

11. เด็กหญิงพิชชานันท์   ซื่อศิริสวัสดิ์       Unit E1/2

รางวัลชมเชย  รายการแข่งขันแต่งกลอนสด  ประเภททีม  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

     12. เด็กหญิงณภัทรรดา        แสงภักดีจิต            Unit E1/1

     รางวัลชมเชย  รายการแข่งขันแต่งกลอนสด  ประเภททีม  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

     13. เด็กหญิงปณดา               ศิริรัตนปัญญากร  Unit E2/1

     รางวัลชมเชย  รายการแข่งขันแต่งกลอนสด  ประเภททีม  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5