กิจกรรม World Celebrations
25 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรม World Celebrations เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทศกาล วัฒนธรรม ประเพณีจากประเทศต่างๆทั่วโลก และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความต่างที่หลากหลาย ในกิจกรรมนี้มีนักเรียนยูนิท D - F เป็นผู้จัดซุ่้มนิทรรศการให้ความรู้ และจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากกว่า 30 เทศกาลทั่วโลกให้กับนักเรียนยูนิท A - C  เช่น The Carnival of Venice ของประเทศอิตาลี, The Festival of San Fermin ของประเทศสเปน, Ching Ming Festival (Chinese Tomb-Sweeping), Yukimatsuri (Snow Festival) ของประเทศญี่ปุ่น, International Balloon Festival ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ White Day ของประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น เป็นต้น