กิจกรรม Christmas
25 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรม Christmas ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวัน Christmas และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ เกร็ดความรู้และการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้จากทั่วโลก โดยในกิจกรรมนี้มีการแสดง 2 ชุดจากนักเรียนยูนิท A และ B คือ 1.) Funny Christmas และ 2.) Christmas Freeze ซึ่งนักเรียนยูนิทอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมที่ยูนิทผ่านทีวีวงจรปิด และในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง ได้มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนทุกยูนิท จำนวน 24 คน จากการร่วมกิจกรรม Christmas ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เช่น การประกวดทำการ์ดอวยพร Christmas  การแข่งขันตอบคำถาม และกิจกรรมอื่นๆ และกล่าวอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสแด่นักเรียนและบุคลากร