กิจกรรม “ค่ายดูดาว ครั้งที่ 28”
27 ธันวาคม 2565

      วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายดูดาว ครั้งที่ 28” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1.  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์
2.  นักเรียนสามารถอ่านแผนที่ดาวและดูดาวนท้องฟ้าตามแผนที่ดาวได้
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการดูดาวในท้องฟ้าจริงและรู้จักตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดาวต่าง ๆ 

      กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียนยูนิทอี ผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 และมีคณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี เป็นวิทยากร 

      ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานกล่าวเปิด และผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่ายเข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย