“กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ 2565”
22 ธันวาคม 2565


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถทางทักษะเชิงกีฬา  เสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา  สร้างค่านิยมให้มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคุณธรรม  ซึ่งจัดการแข่งขัน วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565  โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้   โดยมีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล แชร์บาส  เปตอง  ปิงปอง  แบดมินตัน  กรีฑา และชักเยอ  ทั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดีให้ความอนุเคราะห์แก่นักกีฬาในหลายด้าน อาทิ  1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น มอบน้ำดื่ม ธ.ก.ส. จำนวน 1,020 ขวด  หวานเย็น Dee Do ไอซ์ลอลลี่ จำนวน 12 ลัง    2) โรงพยาบาลราชพฤกษ์สนับสนุนหน่วยพยาบาลประจำที่สนามการแข่งขันตลอด 2 วัน  3) สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ มอบไอศกรีม จำนวน 1,200 แท่ง   4) ชมรมผู้ปกครองและครูฯ มอบขนมแก่นักกีฬาทุกสี  รวมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายต่าง ๆ ได้มอบขนมให้แก่นักกีฬาทุกคน  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทุกองค์กรทั้งที่เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนาม  ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการค่ะ  
ผู้ปกครองสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1frVe2NKdT2t1-zb1Fj9meu5m-lTXWUEu?usp=share_link