รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565
31 ธันวาคม 2565

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET)  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น

 

วิชาคณิตศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง

เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

รางวัลเหรียญเงิน

เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

รางวัลชมเชย

เด็กชายปฤษฎี ผิวทองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

เด็กชายวิสุทธิ์ วรธนาพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

เด็กหญิงปรภา เต็งคิว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

เด็กชายพัชรวัฒน์ สิทธิกรชยาพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วิชาวิทยาศาสตร์
รางวัลเหรียญทอง

เด็กหญิงพีรดา ภัทรกิจกำจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

รางวัลเหรียญเงิน

เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงกนกดารินทร์ เกษารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

เด็กหญิงสลิล จงกิจธนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เด็กชายอินทนนท์ จารุกิจจรูญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

เด็กหญิงณพัตรศอร โฆมานะสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

เด็กหญิงปภาดา เดชอุดมพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

เด็กหญิงธนิดา เสถียรนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

เด็กชายพัทธนันท์ ชินอาจ ชั้นประถมศึกษาปีที่