• ...

  ทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน "วันที่ 13 มิถุนายน"

  ทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน "วันที่ 13 มิถุนายน"         รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักเรียน และผู้ปกครอ..

 • ...

  การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

  การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย         วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ..

 • ...

  สาธิต มข. คว้า “รางวัลส่งเสริมคุณค่าการออม”

  สาธิต มข. คว้า “รางวัลส่งเสริมคุณค่าการออม”      ขอแสดงความยินดีกับทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.5) ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น ม..