• ...

  การจัดกิจกรรม English Camp for D-F (IEC)

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for D-F (IEC) ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach )..

 • ...

  การจัดกิจกรรม English Camp for A-C (IEC)

       เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for A-C (IEC)  ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approa..

 • ...

  อบรมเชิงปฏิบัติการ TEAL

  วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562  คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ (TEAL: Technology-Enabled Active Learning) ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Scie..

 • ...

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิ..

 • ...

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

            วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยท่าน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกีย..

 • ...

  มอบหมวกจิตอาสา Playground

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 2562 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบหมวกจิตอาสา Playground ให้กับนักเรียนจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเพื่อนนักเรียน และดูแลความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่น ..

 • ...

  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ยูนิทซี)

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 – 11.20 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษานอกสถานที่ ณ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจมาก ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมวิทยากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ ..

 • ...

  พิธีถวายราชสดุดี

  วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณาจารย์และนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุล..

 • ...

  กิจกรรมจิตอาสาจราจร

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจราจรของโรงเรียนในช่วงเวลา 7.45-8.15 น.      ในการนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์เสื้อจราจรสะท้อนแสงสีส้มจำนวน 5 ตัว จา..

 • ...

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์ ซึ่งในงานได้มีการจัดซุ้มกิจกรรมมากมาย เช่น ซุ้มการละเล่นไทย ซุ้มขนมไทยไร้เทียมทาน และซุ้มเกมต่าง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ..

 • ...

  กิจกรรมจูงลูกเข้าวัด Unit F

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนยูนิทเอฟ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จูงลูกเข้าวัด ณ วัดโมกขวนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ และร่วมรับฟังหลักธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเป็นการนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนิน..

 • ...

  การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

       การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นำทีมโดยผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 29 คน..

 • ...

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนผู้มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา   ..

 • ...

  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Unit F

       กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Unit F ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาส..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่

            วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -10.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ณ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จั..