• ...

  กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัลยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านและ10อันดับหนังสือที่ยืมประจำเดือนพฤศจิกาย..

 • ...

  กิจกรรมขอบคุณอาจารย์ชาวต่างชาติ

  วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ. จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ อาจารย์ชาวต่างชาติที่มาช่วยสอนนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2562 ..

 • ...

  จิตอาสาจราจร ช่วยงานในปีการศึกษา 2562

  วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมนักเรียนยูนิทเอฟซึ่งเป็นจิตอาสาจราจร ช่วยงานในปีการศึกษา 2562 จำนวน 5คนดังนี้ 1. ด.ญ.สุชัญญา เมฆประสาน 2. ด.ญ.ธวัลรัตน์ ฉิมทิม 3. ด.ช.ถิรวัฒน์ แผงบุดด..

 • ...

  กิจกรรมมอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษา

  กิจกรรมมอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 ..

 • ...

  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์ ยูนิทซี 1 2. เด็กชายพีรวิชญ์ เหล..

 • ...

  กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน

  ​เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนแต่ละยูนิทรับมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการส่งเสริมยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนที่ไ..

 • ...

  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ

  วันพุธที่26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ สำหรับนักเรียนยูนิทเอฟขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตของนักเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากพี่ๆศิษย์เก่าสาธิตฯรุ่น 25  28 และ 29 จำนวน 6ท่า..

 • ...

  “กายพร้อม ใจพร้อม สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์)”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้รับรางวัลกิจกรรมตัวอย่างระดับประเทศ จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กายพร้อม ใจพร้อม สาธิตประถม  (ศึกษาศาสตร์)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเ..

 • ...

  กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียนขึ้น ในวันพุธที่ 19 ธันวาม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทของสังคมประชาธิปไตย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ..