• ...

  กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรา นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณของชาวอีสาน ได้ร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญโดยมีปราญช์ชาวบ้านเป็นผู้นำปฏิบัติ มีการผูกข้อมือระหว่างคณาจารย์กับลูกศิษย์ที่..

 • ...

  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู ทางโร..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -10.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ณ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอ..

 • ...

  กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่พี่ๆยูนิท ดี อี และเอฟ จัดทำโครงงานและเตรียมปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้กับน้องๆ ยูนิท เอ บี และซี เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562 ..

 • ...

  Biking English Camp

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังกฤษ ..

 • ...

  Christmas 61

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61