• ...

  การรับโล่รางวัลสอบ O-NET

  วันที่ 4 กันยายน 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ และอาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นตัวแทนเข้ารับโล่โรงเรียนและนักเรียนที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุด (วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์) สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเ..

 • ...

  การจัดอบรมและสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaID) ​

  ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. – 15.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดอบรมและสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaID) ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และรองรับการใช้งานการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลด้านอื่น..

 • ...

  การจัดนิทรรศการ STEM Education 2566

  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น.-09.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดแสดงนิทรรศการ STEM Education ในระดับชั้นยูนิทเอฟ ภายในนิทรรศการประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของนักเรียนยูนิทเอฟที่ผ่านการศึกษาและทดลองมาจัดแสดงมากมาย อาทิ ครีมไล่แมลงหวี่, Emergency Pillow, เคร..

 • ...

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ยูนิท D-F ปี 2566

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง มีแรงผลักดันในการเรียน และเป็นการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเร..

 • ...

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ยูนิท A-C ปี 2566

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง มีแรงผลักดันในการเรียน และเป็นการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเร..

 • ...

  กิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC) ปีการศึกษา 2566

  ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมฐานความรู้ที่จัดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์ช..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน 2566

  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ลงสมัครแข่งขันกิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นักเรียนสามารถดูตารางการแข่งขันได้ในภาพแบนเนอร์ด้านล่างนี้ค่ะ ..

 • ...

  การเข้าเยี่ยมชมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากสาขาวิชาหลักสูตรแล..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2566

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม โดยมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ - วันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เปิดชั้นเรียน..