• ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีนักเรียนที่สร..

 • ...

  โรงเรียนธนาคารมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียน

  โรงเรียนธนาคารมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียน    ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนธนาคารสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบรางวัลและทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนในการมอบรางวัลและทุนการศึกษา ดังนี้  - มอบรางวัลยูนิท..

 • ...

  ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้การต้อนรับคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก..

 • ...

  การมอบรางวัล 20 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์

  การมอบรางวัล 20 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์    วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 20 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่ง..

 • ...

  กิจกรรม WorldCelebrations Week

  กิจกรรม WorldCelebrations Week    เมื่อวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม World Celebrations Week โดยให้พี่ๆยูนิท D-F จัดฐานกิจกรรมให้น้องๆยูนิท A-C ได้เรียนรู้เทศกาลสำคัญทั่วโลก อาทิ Tanabata Day, Velentine’s Day, Earthd..

 • ...

  นัดเวลาประเมินผล

  นัดเวลาประเมินผล เรียนผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง นัดเวลาประเมินผลผ่าน Google Form     ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านนัดเวลาประเมินผลผ่าน Google Form จากการสแกน QR Code  หรือผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ► นัดเวลาประเมินผ..

 • ...

  จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในโรงเรียนจำนวน 61 ชื่อ 167 ต้น

  จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในโรงเรียนจำนวน 61 ชื่อ 167 ต้น    โรงเรียนได้จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในโรงเรียน จำนวน 61 ชื่อ 167 ต้น โดยนักเรียนสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่แผ่นป้ายเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนั้นได้  ในการนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ในการสำรวจแล..

 • ...

  โครงการจิตอาสาตาวิเศษ

  จิตอาสาตาวิเศษ    วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบหมวกสัญลักษณ์จิตอาสาตาวิเศษให้นักเรียนอาสาสมัครจำนวน 29 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโรงเรียน และช่วยแนะนำการปฏิบัติตนที่ด..

 • ...

  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ

  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ    วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อ.สมจินต์ ศรีเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพโดยมี อ.ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย หัวหน้างานแนะแนวเป็นผู้กล่..

 • ...

  กิจกรรม “วันมาฆบูชา สมาธิกับการเรียน”

  กิจกรรม “วันมาฆบูชา สมาธิกับการเรียน”    วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา สมาธิกับการเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และได้ฝึกนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ ..

 • ...

  การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564

  การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564    ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564   นักเรียนได้เลือกตั้งกรรมการนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 ก่อนการเลือกตั้งผู้สมัครทุกพรรคได้แถลงนโยบาย หาเสียงผ่านโทรทัศน์วงจรปิด และเดินหาเสียงในบริเวณโรงเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห..