• ...

    การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

      เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดให้นักเรียนชำระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ประจำภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดให้ชำระ ระหว่างวันที่ 131 ตุลาคม 2565 ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านโปรดดำเนินการชำระเงิน โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ชำระค..

  • ...

    การจัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร

    การจัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2565  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการชื่นชมยินดีต่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  ความประพฤติเรียบร้อย  พัฒนาการดีเด่น  และนักเรียนที่สร้างชื่อเสีย..