• ...

  กิจกรรม Open Class คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 พาดหัวข่าว กิจกรรม Open Class คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 3 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเ

           วันพุธที่ 7 กันยายน 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 3  ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเปิดชั้นเรียนแบบ Hybrid  คือมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (On-site) และมีผู้เข้าร่วมชมการเปิดชั้นเรียนแบบ On-site และ Online ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน  ประกอบด้วยผู้ปกครอง นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มข.  สาธิต มข. ฝ่ายประศึกษา (มอดินแดง)   สาธิต มข. ฝ่ายนานาชาติ  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นต้น          การเปิดชั้นเรียนนี้ผู้สอนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนสาขาคณิตศาสตรศึกษา มีกิจกรรมดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 1) กิจกรรม “ภาพสวยด้วยมือเรา”  โดย นายกอบชัย สำโรงพล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 2) กิจกรรม “พลพรรคสัตว์จอมป่วน” โดย นายอำพล สลับศรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ยูนิทบี 1) กิจกรรม “เอ๊ะอ๋อ เท่ากันไหมหนอ?” โดย นายเฉลิมชัย แก้วชิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กิจกรรม “หลอดมหัศจรรย์” โดย นายปรัชญา จันวัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 2) กิจกรรม “หลอดมหัศจรรย์” โดย นายสุทธิชัย ไทยแสนทา           ทั้งนี้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้รับความอนุเคราะห์การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่  อ.ดวงมณี ยะอัมพันธ์  ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี   ดร.จิตรลดา ใจกล้า และ  อ.ณัฐธิดา นามบุดดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 3

  วันที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 3 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทเอ 1, ยูนิทบี 2, ยูนิทซี 2, ยูนิทดี 1 , ยูนิทดี 2 และยูนิทอี 2  และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในยูนิทเอ 1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยในวันที่ 8 กันยายนได้เปิดชั้นเรียนจำนวน 6  ยูนิท ดังนี้ เวลา 08.50 น. - 09.40 น. ยูนิทซี 2 เรื่องมหัศจรรย์คำพ้องรูป โดยนางสาวสิริลักษณ์ สืบชมภู  เวลา 09.40 น. - 10.30 น. ยูนิทดี 2 เรื่อง ไวรัส เจ้าปัญหา โดยนางสาวเพชรณิชา สุวรรณรัตน์ เวลา 11.20 น. - 12.10 น. ยูนิทอี 2 เรื่องพจนานุกรม รื่นรมย์คำศัพท์ โดยนางสาวรุจิรา มีชิน เวลา 13.00 น. - 13.50 น. ยูนิทบี 2 เรื่องอักษรสูง อักษรกลาง นำต่ำควรรู้ โดยนางสาวมนพร เขียวสาคู เวลา 13.50 น. - 14.40 น. ยูนิทดี 1 เรื่องฝ่าวิกฤต พิชิตคำ โดยนางสาวช่อผกา แต่งสุวรรณ เวลา 14.40 น. - 15.30 น. ยูนิทเอ 1 เรื่องสะกดคำและแจกลูกคำสระเอีย โดยนายสุพิชัย สรรพกิจจำนง การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรม Open Class คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

            วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 2  ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเปิดชั้นเรียนแบบ Hybrid  คือมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (On-site) และมีผู้เข้าร่วมชมการเปิดชั้นเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน โดยเป็นผู้ปกครอง  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มข.   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา และโรงเรียนบ้านห้วยผุก เป็นต้น           การเปิดชั้นเรียนนี้ผู้สอนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนสาขาคณิตศาสตรศึกษา มีกิจกรรมดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 1) กิจกรรม “ปลาทองจอมซน” โดย นายกอบชัย สำโรงพล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 2) กิจกรรม “เจ้าหนูลึกลับ”     โดย นายอำพล สลับศรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ยูนิทบี 1) กิจกรรม “สตรอว์เบอร์รีชวนชิม”  โดย นายเฉลิมชัย แก้วชิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กิจกรรม “จับคู่ หาเศษเหลือ”  โดย นายปรัชญา จันวัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 2) กิจกรรม “จับคู่ หาเศษเหลือ”  โดย นายสุทธิชัย ไทยแสนทา           ทั้งนี้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้รับความอนุเคราะห์การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่  อ.ดวงมณี ยะอัมพันธ์  ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี   อ.ดร.นิศากร บุญเสนา  และ  อ.ณัฐธิดา นามบุดดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 2

  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 2 (Open Class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ในยูนิทบี 2, ยูนิทซี 2 และยูนิทอี 2 และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในยูนิทเอ 1, ยูนิทดี 1, ยูนิทดี 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ คือ  วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.50 น. - 09.40 น. ยูนิทซี 2 เรื่องพลังงานคือชีวิต โดยนางสาวสิริลักษณ์ สืบชมภู  เวลา 09.40 น. - 10.30 น. ยูนิทดี 2 เรื่องอักษรนำ จดจำได้ โดยนางสาวเพชรณิชา สุวรรณรัตน์ เวลา 11.20 น. - 12.10 น. ยูนิทอี 2 เรื่องคำอุทานแสนสนุก โดยนางสาวรุจิรา มีชิน เวลา 13.00 น. - 13.50 น. ยูนิทบี 2 เรื่องประโยคนั้นสำคัญไฉน โดยนางสาวมนพร เขียวสาคู เวลา 13.50 น. - 14.40 น. ยูนิทดี 1 เรื่องกริยา พาเพลิน โดยนางสาวช่อผกา แต่งสุวรรณ เวลา 14.40 น. - 15.30 น. ยูนิทเอ 1 เรื่องตามหาพยัญชนะและสระที่รัก โดยนายสุพิชัย สรรพกิจจำนง การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนภาษาไทยครั้งที่ 1

       วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทบี 2, ยูนิทซี 2, ยูนิทดี 1 , ยูนิทดี 2 และยูนิทอี 2  และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในยูนิทเอ 1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 3 วันด้วยกัน คือ  วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00 - 13.50 น. ยูนิทซี 2 เรื่องมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา โดยนางสาวสิริลักษณ์ สืบชมภู  วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.40 - 10.30 น. ยูนิทดี 2 เรื่องคำควบกล้ำ โดยนางสาวเพชรณิชา สุวรรณรัตน์ เวลา 11.20 - 12.10 น. ยูนิทอี 2 เรื่องสำนวนที่เป็นสุภาษิต โดยนางสาวรุจิรา มีชิน เวลา 13.00 - 13.50 น. ยูนิทบี 2 เรื่องสระเอียะ สระเอีย โดยนางสาวมนพร เขียวสาคู เวลา 13.50 - 14.40 น. ยูนิทดี 1 เรื่องฉันนี่แหละนักสืบ ใคร(คำ)เป็น ใคร(คำ)ตาย โดยนางสาวช่อผกา แต่งสุวรรณ วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.40 - 10.30 น. ยูนิทเอ 1 เรื่องกิจกรรมอ่านเสริมบทเรียน โดยนายสุพิชัย สรรพกิจจำนง      การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

       วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)  ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC)  โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ระดับยูนิทเอ 2 กิจกรรม เรื่อง การรักษาความสะอาดในห้องเรียน โดย นางสาวเจนจิรา สีหาวงษ์ ระดับยูนิทบี 1 กิจกรรม เรื่อง ทำงานดี มีรายได้ โดย นายพิริยภูมิ หง่อยกระโทก ระดับยูนิทซี 1 กิจกรรม เรื่อง ศาสนาคริสต์ โดย นางสาวเบญญาภา มดแดง ระดับยูนิทอี 1 กิจกรรม เรื่อง วัณณาโรหชาดก โดย นางสาวกาญจนันท์ ไชยชมภู ระดับยูนิทเอฟ 1 กิจกรรม เรื่อง ทรัพยากรดิน และการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดย นางสาวกัญญาณัฐ มหาอุ่ม     การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ในทุกวันจันทร์ เวลา 16.30 – 18.30 น.ผ่านระบบ ZOOM Meeting      การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง