กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)
22 กันยายน 2563

กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)

  

          เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for A - F (IEC)  ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน (IEC) ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ และอาจารย์ชาวไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  โดยแบ่งช่วงเวลาในการทำกิจกรรมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19  ดังนี้

                   Unit A (IEC)              ร่วมกิจกรรมเวลา          09.00-10.30 น.  


                   Unit B-C (IEC)           ร่วมกิจกรรมเวลา          10.45-12.00 น.    


                   Unit D (IEC)              ร่วมกิจกรรมเวลา          13.00-14.30 น.


                   Unit E-F (IEC)            ร่วมกิจกรรมเวลา          14.45-16.00 น.


          ซึ่งนักเรียนได้ทำกิจกรรมความรู้ต่าง ๆ เช่น  English For Kids, BEAT the CLOCK , Keep it Up!,  English for fun,  Fantastic English และ  Amazing English  นักเรียนให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่  พร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางภาษาอย่างสนุกสนาน