• ...

  กิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC) ปีการศึกษา 2566

  ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมฐานความรู้ที่จัดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์ช..

 • ...

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนนักเรียนยูนิท D-F (IEC)  เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for D-F (IEC) ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งใบตอบรับเข้า..

 • ...

  กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)

  กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)              เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for A - F (IEC)  ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษา..