กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์
4 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์

                กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์  โดยผ่านการทำผลงานเชิงสร้างสรรค์ Creative Project เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นนวัตกรของนักเรียน นักเรียนนำแนวคิดทางภาษา  และความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษบูรณาการร่วมกับศาสตร์ความรู้ในสาระอื่นๆ มาสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งนักเรียนได้นำเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค์ให้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้ร่วมรับชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นการส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษผนวกกับการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ