คู่มือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
20 สิงหาคม 2564

คู่มือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  

คำชี้แจง ให้นักเรียนตรวจสอบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้

Unit A  คลิกที่นี่           

Unit B คลิกที่นี่           

Unit C คลิกที่นี่           

Unit D คลิกที่นี่           

Unit E คลิกที่นี่           

Unit F  คลิกที่นี่