ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบทางวิชาการนานาชาติ ปี 2565
19 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบทางวิชาการนานาชาติ ปี 2565
 
รายละเอียด
    สอนวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น.
    สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 
       - นักเรียนสามารถ download บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากไฟล์ที่แนบมา ---> 
       - รายละเอียดการสอบ วันเวลา สถานที่สอบจะปรากฏในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
 
สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดติวสอบออนไลน์ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
   วันที่                  ผู้สอน เวลา ห้อง/รหัส Zoom
19 เมษายน      วุฒิชัย ไพคำนาม 15.30-16.30 น. 641 115 4991 รหัสผ่าน 290838
20 เมษายน      สมจินต์ ศรีเมือง 16.00-17.00 น. 317 899 8943 รหัสผ่าน 123456
21 เมษายน      พฤทธิวาส ลับภู 16.00-17.00 น. 483 209 0922 รหัสผ่าน kku123
22 เมษายน      พุฒิพงศ์ พงษ์จรัสจิรเดช 16.00-17.00 น. 480 314 7599 รหัสผ่าน 11223344
 
เอกสารติวสอบโหลดตามไฟล์แนบ
- ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ 1  
- ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ 2