• ...

  จิตอาสาจราจร ช่วยงานในปีการศึกษา 2562

  วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมนักเรียนยูนิทเอฟซึ่งเป็นจิตอาสาจราจร ช่วยงานในปีการศึกษา 2562 จำนวน 5คนดังนี้ 1. ด.ญ.สุชัญญา เมฆประสาน 2. ด.ญ.ธวัลรัตน์ ฉิมทิม 3. ด.ช.ถิรวัฒน์ แผงบุดด..

 • ...

  กิจกรรมมอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษา

  กิจกรรมมอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 ..

 • ...

  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์ ยูนิทซี 1 2. เด็กชายพีรวิชญ์ เหล..

 • ...

  กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน

  ​เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนแต่ละยูนิทรับมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการส่งเสริมยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนที่ไ..

 • ...

  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ

  วันพุธที่26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ สำหรับนักเรียนยูนิทเอฟขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตของนักเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากพี่ๆศิษย์เก่าสาธิตฯรุ่น 25  28 และ 29 จำนวน 6ท่า..

 • ...

  “กายพร้อม ใจพร้อม สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์)”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้รับรางวัลกิจกรรมตัวอย่างระดับประเทศ จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กายพร้อม ใจพร้อม สาธิตประถม  (ศึกษาศาสตร์)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเ..

 • ...

  กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียนขึ้น ในวันพุธที่ 19 ธันวาม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทของสังคมประชาธิปไตย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ..

 • ...

  ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yokohama National University

  วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านรองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yokohama National University จำนวน 4 ท่าน มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสังเกตการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่..

 • ...

  กิจกรรมตลาดนัดในสวน

  กิจกรรม "ตลาดนัดในสวน" ในวันแห่งความรัก ❤ ของชาวสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศึกษาศาสตร์)  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ภัสสรา  อินทรกำแหง รองคณบดี  ฝ่ายศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ มข. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดในสวน   กิจกร..

 • ...

  กิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAME) ประจำปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAME) ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ได้จัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ และธรรมชาติ และศิลปะเชิงปฏิบัติการ โดยมีนักเรียนยูนิต C ..

 • ...

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2563 กิจกรรมนี้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรทางคณิตศาสตร์และฐานเกมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค Digital ใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของต..

 • ...

  กิจกรรมนิทรรศการ กอท. (ปีการศึกษา 2/2562)

  กิจกรรมนิทรรศการ (กอท.) ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามควา..

 • ...

  กิจกรรมแนะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

  วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ในการนี้ศิษย์เก่าได้แบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตั..

 • ...

  กิจกรรม EF English Camp @บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท

  กิจกรรม E-F English Camp เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม E-F English Camp ที่บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภ..