• ...

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ยูนิท D-F ปี 2566

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง มีแรงผลักดันในการเรียน และเป็นการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเร..

 • ...

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ยูนิท A-C ปี 2566

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง มีแรงผลักดันในการเรียน และเป็นการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเร..

 • ...

  กิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC) ปีการศึกษา 2566

  ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมฐานความรู้ที่จัดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์ช..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน 2566

  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ลงสมัครแข่งขันกิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นักเรียนสามารถดูตารางการแข่งขันได้ในภาพแบนเนอร์ด้านล่างนี้ค่ะ ..

 • ...

  การเข้าเยี่ยมชมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากสาขาวิชาหลักสูตรแล..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2566

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม โดยมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ - วันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เปิดชั้นเรียน..

 • ...

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

  วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567" ณ ออร่าคาเฟ่แอนด์เรสเตอรองต์ จังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ โรงเรียนได้เรียนเชิญ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั..

 • ...

  คณะผู้บริหารเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ OKMD

  รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร. หรือ OKMD ..

 • ...

  การมอบรางวัลกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณแม่ ปี 2566

  วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลในกิจกรรม “ร้อยเรียงรัก พระคุณแม่” เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษ..