• ...

  พิธีถวายราชสดุดี

  วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณาจารย์และนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุล..

 • ...

  กิจกรรมจิตอาสาจราจร

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจราจรของโรงเรียนในช่วงเวลา 7.45-8.15 น.      ในการนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์เสื้อจราจรสะท้อนแสงสีส้มจำนวน 5 ตัว จา..

 • ...

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์ ซึ่งในงานได้มีการจัดซุ้มกิจกรรมมากมาย เช่น ซุ้มการละเล่นไทย ซุ้มขนมไทยไร้เทียมทาน และซุ้มเกมต่าง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ..

 • ...

  กิจกรรมจูงลูกเข้าวัด Unit F

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนยูนิทเอฟ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จูงลูกเข้าวัด ณ วัดโมกขวนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ และร่วมรับฟังหลักธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเป็นการนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนิน..

 • ...

  การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

       การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นำทีมโดยผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 29 คน..

 • ...

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนผู้มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา   ..

 • ...

  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Unit F

       กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Unit F ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาส..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่

            วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -10.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ณ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จั..

 • ...

  กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรา นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณของชาวอีสาน ได้ร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญโดยมีปราญช์ชาวบ้านเป็นผู้นำปฏิบัติ มีการผูกข้อมือระหว่างคณาจารย์กับลูกศิษย์ที่..

 • ...

  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู ทางโร..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -10.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ณ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอ..

 • ...

  กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่พี่ๆยูนิท ดี อี และเอฟ จัดทำโครงงานและเตรียมปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้กับน้องๆ ยูนิท เอ บี และซี เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562 ..

 • ...

  Biking English Camp

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังกฤษ ..

 • ...

  Christmas 61

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61