• ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 7-8  สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 2 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทบี 1 และยูนิทอี 1 โดยร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยคณาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาศิลปะได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดการเปิดชั้นเรียน ดังนี้ - วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.40 น - 15.30 น. ยูนิทบี1 สอนโดย นางสาวรัญญาวี เงินมา เรื่อง เส้นสายลายสวย - วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 14.40 น. ยูนิทอี 1 สอนโดย นางสาวอารีรัตน์ ฦๅแรง เรื่องสีกับอารมณ์ความรู้สึก การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู  และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

             วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)  โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนในวันนี้เกิดขึ้นจากคณะทำงาน PLC ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างแผนฯ   ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ปิลันธนา  ศุภดล  รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์  และอาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา  คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้             - เปิดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 1) กิจกรรม “ต่างกันอยู่เท่าไรนะ” สอนโดย นางสาวอริศรา เปจะยัง (นักศึกษาปฏิบัติการสอน)             - เปิดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กิจกรรม “สี่เหลี่ยมมหัศจรรย์” สอนโดยนายทักษิณ ขันอ่อน  (นักศึกษาปฏิบัติการสอน)               ซึ่งกิจกรรมในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี             การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน  (แบบ On-Site จำนวน 28 คน  แบบ Online จำนวน 4 คน)  เข้าสังเกตชั้นเรียนยูนิทเอ จำนวน 8 คน และ ยูนิทดี  จำนวน 24 คน ผู้เข้าร่วมเป็น ครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน และนักศึกษา จำนวน 30 คน สังกัดหน่วยงาน 1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 1 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทอี 2  โดยร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยคณาจารย์ได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดการเปิดชั้นเรียน ดังนี้ เวลา 13.00 น – 14.40  น. ยูนิทอี 2/2 หน่วย งานช่างสร้างสรรค์ เรื่อง การดูแลซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน สอนโดย อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ  การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู  และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2566

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 2 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผนร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดชั้นเรียนดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566    เวลา 09.40-10.30 น. ยูนิทบี 2/2 เรื่อง The book is blue โดยนางสาวชัญญา กิจพานิช วันที่ 25 กรกฎาคม 2566    เวลา 13.00-13.50 น. ยูนิทดี2/2 เรื่อง Ordering food and drinks in a restaurant โดยนางสาวณัฐณิชา นนทะโคตร    เวลา 14.40-15.30 น. ยูนิทเอฟ 2/2 เรื่อง ASEAN animal โดยนางสาวมารินทร์ ภูมิคม วิชาภาษาญี่ปุ่น วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.40-15.30 น. ยูนิทอี 2/2 เรื่อง ถาม-ตอบสถานที่รับประทานอาหาร โดย นางสาวภริตา คล้ายแก้ว วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30-11.20 น. ยูนิทดี2/1 เรื่องตัวอักษรฮิรางานะวรรค なーは   โดย นางสาวญาดา หมื่นห่อ   การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 2 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทเอ 2, ยูนิทบี 2, ยูนิทซี 1, ยูนิทดี 2 ,ยูนิทอี 1 และยูนิทเอฟ 1 ร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาสังคมศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เวลา 08.50 น. - 09.40 น. ยูนิทอี 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยนางสาวอติพร ศรีนวลแสง                                    ยูนิทบี 2 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ โดยนางสาวลักษณาพร ผ่านสุวรรณ เวลา 09.40 น. - 10.30 น. ยูนิทซี 1 เรื่อง สัญลักษณ์บนแผนที่ โดยนางสาวศศิประภา มุขธรรม                                    ยูนิทเอฟ 1 เรื่อง พุทธประวัติ โดยนางสาววรางคณา ไสวดี เวลา 10.30  น. - 11.20 น. ยูนิทเอ 2 เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา โดยนางสาวณิชาภัทร ก่อแก้ว เวลา 11.20  น. - 12.10 น. ยูนิทดี 2 เรื่อง สิทธิและการคุ้มครองเด็ก โดยนางสาวมินตรา ทิพย์นนท์ การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู  และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งที่2 ปีการศึกษา2566

  ในวันอังคารที่  25 กรกฎาคม  2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 2 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทซี 1, ยูนิทดี 1 และยูนิทอี 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 08.50 น. – 09.40 น.  กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ยูนิทอี 1) โดยนางสาวกานติมา  สุวรรณศิลป์   เรื่อง คำสันธาน 09.40 น. – 10.30 น.  กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) โดยนางสาวศุภกานต์  บุญรอด   เรื่อง คำเป็น คำตาย   10.30 น. – 11.20 น.  กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ยูนิทซี 1) โดยนายชินวัฒน์  อรัญทม   เรื่อง คำขวัญ การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากหลายฝ่าย ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เบญจพร  เหล่าวงษี   อาจารย์นิเทศก์ จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมสังเกต และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการเปิดชั้นเรียนสะท้อนถึงกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี