• ...

    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

    ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565  ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  สนามสอบ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)  สามารถตรวสอบรายชื่อ  เลขที่นั..

  • ...

    การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

      เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดให้นักเรียนชำระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ประจำภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดให้ชำระ ระหว่างวันที่ 131 ตุลาคม 2565 ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านโปรดดำเนินการชำระเงิน โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ชำระค..