• ...

    กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

    กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2563 กิจกรรมนี้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรทางคณิตศาสตร์และฐานเกมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค Digital ใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของตนเองในด้านการแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ และการเชื่อมโยงความรู้  สร้างสรรค์ผลงานและความกล้าแสดงออกของนักเรียน                   

  • ...

    ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562

    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง  ลงทะเบียนผ่านทาง QR Code  ลงทะเบียนผ่านทาง Website https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO0k6yIexyfJ8rComPh6ku39pH8cITlSJ62Jum-8VuYuUXSg/viewform?fbclid=IwAR2wFQVRZScQLLuAGWmnCHm09Eq5j7Il4Qw70F1Nb-aezdeXdgckAKM6Ttw